Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego makelifebeautiful.pl

DEFINICJE:

 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego www.makelifebeautiful.pl/sklep.
 • Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 • Sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.makelifebeautiful.pl/sklep.
 • Sprzedawca – Tommal Tomasz Małas prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej rzeczypospolitej polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. 2 M.P.S. 1/24, 81-661 Gdynia, NIP: 586-212-41-16, REGON: 383752619, adres poczty elektronicznej: kontakt@makelifebeautiful.pl.
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.makelifebeautiful.pl/sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej akcesoriów artystycznych i rękodzieła (torebek, biżuterii, dekoracji do domu itp.)
 2. Właścicielem sklepu internetowego makelifebeautiful.pl jest: Tommal Tomasz Małas, 2 M.P.S. 1/24, 81-661 Gdynia, NIP: 586-212-41-16, REGON: 383752619.
 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądnie stron internetowych wyposażone w klawiaturę lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do Internetu.
 5. Produkty i ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego makelifebeautiful.pl/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. Podane ilości i gramatura oraz wielkości produktów mogą się minimalnie różnić (+/-5%).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby widoczny stan magazynowy produktów pokrywał się z dostępnym stanem faktycznym. W przypadku braku produktów znajdujących się w zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i strony wspólnie ustalą dalszy przebieg realizacji zamówienia.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Małas. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel. (+48) 600 026 757, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@makelifebeautiful.pl.
 2. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w jego bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Sprzedający informuje, że dokonując wyboru firmy wysyłkowej celem realizacji zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych firmie pośredniczącej w organizacji przesyłki tj. Sendit Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2 53-609 Wrocław
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta.
 8. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

 1. WARUNKI ZŁOŻENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.makelifebeautiful.pl/sklep poprzez udostępniony na niej formularz zamówienia.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i poprawne podanie wszystkich niezbędnych danych ( w tym m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. błędnego lub tylko częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz / lub brak potwierdzenia zamówienia;
  2. braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, a w przypadku zakupu produktów objętych promocją w terminie 3 dni;
  3. wyboru opcji dostawy niezgodnej ze stanem faktycznym (tj. złożenie pierwszego zamówienia jako domówienie, które jest bezpłatne tylko i wyłącznie dla kolejnych otwartych zamówień, które mogą być połączone w jedną przesyłkę
  4. braku odbioru wysłanej przesyłki;
  5. w przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego).
 5. Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek.
 6. Wszystkie indywidualne ustalenia (zmiany w wysyłce, rezygnacje itp.) są możliwe jedynie poprzez kontakt mailowy na adres: kontakt@makelifebeautiful.pl.
 7. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy. Średni czas przygotowania przesyłki (od złożenia do wysłania przez Sprzedającego) to 1 dzień roboczy. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do otrzymania przez Kupującego) wynosi 2 dni robocze. Sprzedający zakłada, że maksymalny czas na przygotowanie przesyłki to 5 dni roboczych.
 8. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania zamówienia może się opóźnić, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową. W przypadku przekroczenia 14 dni roboczych, w drodze indywidualnych ustaleń (drogą mailową) Kupujący ma prawo do dalszego oczekiwania na zamówienie lub rezygnacji z opóźnionego zamówienia.
 9. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedający dokona zwrotu wpłaty za zamówiony produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia na wskazane przez Klienta konto.
 1. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 3. Całkowity koszt zamówienia (cena zamówionego produktu + koszty przesyłki) jest widoczny dla Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia.
 4. Zamówienia są wysyłane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem firm: DPD i Inpost (Paczkomaty) na adres wskazany w formularzu. Średni czas dostawy to 2 dni robocze.
 5. Szczegółowy opis dotyczący sposobów dostarczenia przesyłek i warunków świadczenia usług znajduje się na stronach naszych dostawców usług transportowych (kurier DPD, Paczkomaty).
 6. Średni czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy, o czym Kupujący jest powiadamiany w trakcie składania zamówienia.
 7. Każdą przesyłkę kurierską wskazane jest otworzyć w obecności kuriera. Ważnym elementem przy składaniu reklamacji uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki powinien być protokół sporządzony przez kuriera w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną. W zaistniałej sytuacji wskazany jest niezwłoczny kontakt Kupującego ze Sklepem. Każdy Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Kupującego ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.
 8. Nieodebranie przesyłki i skutkujący tym zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami z tym związanymi zgodnymi z aktualnym cennikiem firm przewozowych.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Aktualnie dostępne metody płatności to:
  1. Bezpośredni przelew na konto bankowe: mBank 27 1140 2004 0000 3302 7892 9535 podając w tytule przelewu numer zamówienia.
  2. Płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)

5.ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.
 2. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@makelifebeautiful.pl) oraz odesłać zwracane produkty wraz z dowodem zakupu towaru (załączając również wypełniony wzór odstąpienia od umowy) na adres: makelifebeautiful.pl, ul. 2 M.P.S. 1/24, 81-661 Gdynia, NIP: 586-212-41-16, REGON: 383752619 z dopiskiem „ZWROT”. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: WZÓR FORMULARZA ZWROTU
 3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 5. Zwrotom nie polegają towary przygotowane na indywidualne zapotrzebowanie Klienta.
 6. Termin zwrotu towarów do Sprzedającego to 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktów (w przypadku zwrotu wszystkich zakupionych produktów w danym zamówieniu) do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 8. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu należności przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że strony ustalą inaczej.
 10. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 11. Kupujący, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.
 12. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o niezgodności towaru z umową, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres reklamacje@makelifebeautiful.pl), załączając szczegółowy opis tej niezgodności oraz odesłać reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu towaru na adres: makelifebeautiful.pl, ul. 2 M.P.S. 1/24, 81-661 Gdynia, NIP: 586-212-41-16, REGON: 383752619 z dopiskiem „REKLAMACJA”. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI
 13. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tych kosztów.
 1. PRAWA AUTORSKIE
 1. Cała zawartość witryny internetowej www.makelifebeautiful.pl (zdjęcia, fotografie, opracowania graficzne, ekspozycje, publikacje, teksty) jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Publikowane treści stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie takich materiałów bez uprzedniej zgody autora jest zabronione pod rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 09.10.2019r.
%d bloggers like this: