ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.
 2. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@makelifebeautiful.pl) oraz odesłać zwracane produkty wraz z dowodem zakupu towaru (załączając również wypełniony wzór odstąpienia od umowy) na adres: makelifebeautiful.pl, ul. 2 M.P.S. 1/24, 81-661 Gdynia, NIP: 586-212-41-16, REGON: 383752619 z dopiskiem „ZWROT”. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: WZÓR FORMULARZA ZWROTU
 3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 5. Zwrotom nie polegają towary przygotowane na indywidualne zapotrzebowanie Klienta.
 6. Termin zwrotu towarów do Sprzedającego to 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktów (w przypadku zwrotu wszystkich zakupionych produktów w danym zamówieniu) do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 8. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu należności przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że strony ustalą inaczej.
 10. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 11. Kupujący, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.
 12. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o niezgodności towaru z umową, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres reklamacje@makelifebeautiful.pl), załączając szczegółowy opis tej niezgodności oraz odesłać reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu towaru na adres: makelifebeautiful.pl, ul. 2 M.P.S. 1/24, 81-661 Gdynia, NIP: 586-212-41-16, REGON: 383752619 z dopiskiem „REKLAMACJA”. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI
 13. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tych kosztów.
%d bloggers like this: